top of page
  • Foto van schrijverInge van Blanken

Afkortingen

We hebben er genoeg! Ook in de GGZ. Veel ken je al maar soms kom je er een tegen die je niet kent.


Vandaag kwam ik op de site van GGZ nieuws dit mooie rijtje afkortingen tegen. Je kunt zoeken in de afkortingen door op CTRL en F te drukken (Windows) of op CMD en F (Mac).


A

A&P – Afspraken en planning

A&T – Aanmelding en Toewijzing

AA – Anonieme alcoholisten

ACS – Afdracht Centrale Sturing

ACT – Assertive Community Treatment

ADB – Acute Deeltijd Behandeling

ADD – Attention Defecit Disorder

ADH – Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

ADL – Algemene dagelijkse levensverrichtingen (zelfverzorging, voeding, voeren van huishouden, met geld omgaan)

ADO – Acute Dagopvang of Arbeid, Dagbesteding en Opleiding

ADR – Adverse Drug Reaction

AFP – Ambulante forensische psychiatrie

AGGZ – Ambulante geestelijke gezondheidszorg

AGIO – Assistent geneeskundige in opleiding

AGNIO – Assistent geneeskundige niet in opleiding

ALARP – As Low As Reasonably Practicable

AMK – Advies en Meldpunt Kindermishandeling

AMS – Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband

AMW – Algemeen Maatschappelijk Werk

APA – American Psychiatric Association (geeft DSM uit)

APD – Acuut psychiatrische dienst

APH – Acuut psychiatrische hulpverlening

APZ – Algemeen psychiatrisch ziekenhuis

ASS – Autisme Spectrum Stoornis

AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC – Asielzoekerscentrum

B

BAC – Beleids Advies Commissie

BBT – Bouw Begeleidings Team

BBW – Baan Brekend Werk

BIG – Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet)

BiKa – Binnen Kantooruren

BIZ – Bureau Informele Zorg

BJZ – Bureau Jeugdzorg

BODS – Beperking Onnodige Dwang en Separatie

BOPZ – Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (wordt: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)

Bopzis – Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis Informatie Systeem

BOR – Bed op Recept

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale

BPS – Borderline persoonlijkheid stoornis

BSI – Brief Symptom Inventory

BSN Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

BuKa – Buiten Kantooruren

BVO – Bedrijfsvoeringsoverleg

BW – Begeleid wonen

BW – Beschermd wonen

BWC – Beschermd wonen centraal (Noordwijkerhout)

BZW – Begeleid zelfstandig wonen

C

CAD – Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

CAN – Camberwell Assessment of Needs

CAT – Cognitief Analytische Therapie

CBG – College ter beoordeling van geneesmiddelen

CBP – College Bescherming Persoonsgegevens

CBS – Cultuurgebonden syndroom

CCAF – Stichting Centrum Certificering ACT en FACT

CCB – Centrum voor Complexe Behandelingen

CCE – Centrum voor Consultaties en Expertise (vastgelopen situaties in zorg)

CCGT – Centrum voor Cognitieve Gedrags Therapie

CCMO – Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CCR – Centrale Cliëntenraad

CDO – Concern Directie Overleg

CEU – Centrum Eetstoornissen Ursula te Leidschendam

CFH – Commissie Farmaceutische Hulp (beoordeelt geneesmiddelendossiers

voor VWS)

CFM – Cliënten Familie Medezeggenschap

CG-raad – Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad

CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg (voorheen RIO)

CME – Commissie Medische Ethiek

CMR – Continue Morbiditeit Registratie = Peilstations

CONO – Coordinerend Orgaan Nascholing in de GGZ

COOV – Centraal orgaan opleidingen voor verpleegkundigen

COTAN – Commissie Test Aangelegenheden Nederland

CPJ – Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma (gesloten in 2014)

CR – Cliëntenraad

CRAZ – Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen

CS – Concern Staf

CSP – Centrum voor Specialistische Psychotherapie => nu CPJ

CTI – Critical Time Intervention

CvP – Centrum voor psychiatrie

CVZ – College voor zorgverzekeringen

CWI – Centrum voor Werk en Inkomen

D

DAC – Dag Activiteiten Centrum

DAI – Dienst Arbeid en Inkomen

DALY – Disability-Adjusted Life-Years (kwantificeert gezondheidsverlies ziekte/sterfte)

DAZ – Directeur Algemene Zaken

DBC – Diagnose Behandeling Combinatie

DBT – Dialectical Behavior Therapy

DBZ – Directeur Behandelzaken

DCR – Decentrale Cliënten Raad

DD – Dubbele diagnose

DDD – Standaard Dag Dosis

DFP – Divisie Forensische Psychiatrie

DGT – Dialectische Gedrags Training

DIB – Divisie Intensive Behandeling

DID – Diagnostic Inventory Depression

DIS – Dissociatieve Identiteitsstoornis

DIS – DBC-Informatiesysteem

DSM IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (uitgave APA)

DTB – DeelTijd Behandeling

DTO – Directie Team Overleg

E

EBK – Extra Beveiligde Kamer

EBM – Evidence Based Medicine

EBP – Evidence Based Practises

ECP – Elektronisch Cliënten Dossier

ECT – Elektroconvulsietherapie (elektroshocktherapie)

Edit – Early Detection and Invervention Team

EEG – Elektro-encefalogram

EPA – Ernstige Psychiatrische Aandoeningen /Afwijking

EPD – Elektronisch Patiënten Dossier => ECP & GEPD

ESF – Europees subsidie fonds

EVD – Ervaringsdeskundigheid

EVS – Elektronisch Voorschrijf Systeem

EZD – Elektronisch zorgdossier

F

FACO – Facilitair coördinator

FACT – Functie Assertive Community Treatment (term mag wegens patent niet meer gebruikt worden => Flexibele ACT).

FOBA – Forensische observatie- en begeleidingsafdeling

FPA – Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPD – Forensisch Psychiatrische Dienst

FPG – Fonds Psychische Gezondheid

FPK – Forensisch Psychiatrische Kliniek

FPP – Forensisch Psychiatrische Polikliniek

FPP – Formatie Plaatsen Plan

FR – Familieraad

FTE – Full time equivalent

FWG – Functiewaardering Gezondheidszorg

G

GAD – Gegeneraliseerde Angststoornis

GAF-score – Global Assesment of Functioning

GBD – Global Burden of Disease (studie Wereldbank)

GBP – Gezond Beweeg Plannen

GBZ – Goed Beheer Zorgsysteem

GEPD – Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier

GG&GD – Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

GG6 – GGZ & Samenleving

GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ – Geestelijke gezondheidszorg

GHOR – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIGV – Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid

GIP – Global Initiative on Psychiatry

GPS – Geriatrische Psychiatrische Stoornissen

GPS – Geronto Psychiatrisch Syndroom

GVM – GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang

H

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points [gevaarsanalyse]

HBO-V – Hoger Beroepsonderwijs voor Verpleegkundigen

HEE – Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

HIC – High and Intensive Care afdeling

HIS – Huisartsen Informatie Systeem

HDL – Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HKZ – Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen

HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector

HOED – Hoger Onderwijs voor Ervaringsdeskundigheid

Honos – Rom voor ouderen

HOS – Herstel Ondersteunende Groepen

HvB – Huis van Bewaring

I

I-Psy – Instelling voor Interculturele Psychiatrie.

IBS – In BewaringStelling

IBZW – Intensief begeleid zelfstandig wonen

IC – Intensive Care

ICD – International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems

ICER – Incremental Cost-Effectiviness Ratio

IDDT – Integrated Double Diagnosis Treatment

IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg

IHT – Intensive Home Treatment

IMR – Illness Management and Recovery

INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit

IOG – Indicatie-overleg GGZ

IPPB – Individuele Productie per Behandelaar

IPS – Individual Placement and Support (toeleiden naar werk)

IPZ – Instituut Psychiatrische zorg

IVZ – Instelling Verslavingszorg

IZ – Intensieve Zorg

IZA – Individueel Zorg Arrangement

IZA’s – Intramurale Zorg Arrangementen

IZO – Intensieve Zorg Ouderen

J

JGT – Jeugd & Gezinsteam

JGZ – Jeugdgezondheidszorg

K

KCP – Kennis- en Innovatiecentrum Persoonlijkheidsstoornissen

KEP – Kritieke Episode Psychose -> nu: VIP team

KIZ – Kliniek Intensieve Zorg (voormalig High Care, Oegstgeest)

K&J GGZ – Kinder & Jeugd Geestelijke gezondheidszorg

KOPP – Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

KPP – Kortdurende Klinische Psychotherapie

KW – Klinisch Wonen

KWZ – Kwaliteitswet zorginstellingen

KZN – Kenniscentrum Zorg Nederland

L

LCvC – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (bij geschil CR vs zorgaanbieder)

LEDD – Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose

LIVE – Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

LOC – Landelijke Organisatie Cliëntenraden

LOK-poli – poli voor Lichamelijk Onverklaarbare Klachten

LOP – Landelijke ondersteuning preventie GGZ

LPGGZ – Landelijk Platform GGZ

LPR – Belangenorganisatie Cliënten GGZ (voorheen Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ)

LSDA – Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie

LSR – Landelijk Steunpunt Cliëntenraden / Medezeggenschap

LVG – (Organisatie voor) Licht Verstandelijk Gehandicapten

LVE – Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

LVvM – Leidse Vereniging van Mantelzorgers

LZA – Langdurig Zorgafhankelijke Patiënten

M

M&M – Middelen en Maatregelen [M of M]

MADI – Maatschappelijke dienstverlening

MANSA – Manchester Sort Assessment of quality of life

MAO – Monoamine oxidase

MAZ – Manager Algemene Zaken

MBO-V – Middelbaar beroepsonderwijs verpleegkundigen

MBT – Mentalization Based Therapy – Mentalisatie therapie

MBZ – Manager Behandel Zaken

MC – Medium Care afdeling

MDD – Major Depressive Disorder

Mecca – More Effective European Community Care for Patients with Severe Psychosis

MEMO – Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen

Meteo – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

METC – Medisch Ethische Toetsingscommissie

MFE – Multi Functionele Eenheid

MGV – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

MHO – Mental Health Online

Mikado = Kenniscentrum interculturele zorg

MO – Maatschappelijke Opvang

MOA – Medische Opvang Asielzoekers

MPS – Meervoudige persoonlijkheidsstoornis

MSRC – Medische Specialisten Registratie Commissie

MSS – Maatschappelijk Steun Systeem

MTO – Management Team Overleg

MTT – Mobiel Toeleidings Team

N

NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel

NAV – Nederlands Artsen Verbond

NBAA – Nederlandse Beroepsvereniging van Activiteitenbegeleiders en -therapeuten

NEL – Nederlandse Empowerment List

NEMESIS – Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study

NESDA – Nederlandse Studie naar Depressie en Angst

NESS – Nederlandse Stress Stichting

NFGO – Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg voor Ouderen

NFGV – Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NFZP – Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

NIZW – Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

NOAGG – Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NPPO – Neuro Psychologisch en Persoonlijkheid Onderzoek

NTBR – Not to be reanimated (niet behandelen verklaring)

NVJG – Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

NVPV – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde

NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

NVVP – Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

NZA – Nederlandse Zorg Autoriteit

O

O & I – Onderzoek en indicatie(stelling)

OC – Onderdeel Commissie

OCD – Obsessive Compulsive Disorder

ODD – Oppositional Defiant Disorder

OGGZ – Openbare geestelijke gezondheidszorg

OPS – Organische Psychiatrische Stoornissen

OR – OndernemingsRaad

OVDB – Opnamevervangende dagbehandeling

P

P&C – Planning en Control

PAAZ – Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis [→ PUK]

PANSS – Positive And Negative Syndrome Scale

Parel – Psychiatrisch Academisch Registratie Netwerk Leiden

PB-er – Persoonlijk begeleider

PCR – Psychiatrische Casusregisters

PDCA = werkcyclus: Plan → Do → Check → Act

PGB – Persoonsgebonden Budget

PIT – Psychiatrische intensieve thuiszorg

PMC – Project Matig Creëren

PMT – PsychoMotorische Therapie

PMU – Psychiatrische Medische Units

POLS – Permanent Onderzoek Leefsituatie

POM – Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

PP – Persoonlijkheidsproblematiek

PPP – Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen

PSU – Project Start Up

PSUR – Periodic Safety Update Report

PTC – Psycho Trauma Centrum

PUK – Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis [→ PAAZ]

PvA – Plan van Aanpak

PVB – Persoonsvolgend budget

PVP – Patiënten Vertrouwens Persoon

PVP – Stichting patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg

PZ – Psychiatrisch Ziekenhuis

R

RACT – Resourcegroup Assertive Community Treatment

RAK – Reserve Aanvaardbare Kosten

RBJ – Regionaal Bureau Jeugdzorg

RCO – Regionale Cliënten Organisatie

RD – Rivierduinen

R4D – Rivierduinen

REC – Regionaal Expertise Centrum

RGC – Regionaal Geestelijke Gezondheidcentrum

RIAGG – Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

RIBW – Regionale instellingen voor beschermende woonvormen

RIC – Regionale Indicatiecommissie

RIO – Regionaal Indicatie Orgaan (bestaat niet meer, nu CIZ)

RM – Rechterlijke Machtiging

RMT – Regionaal Management Team

ROC – Regionaal Opleidingen Centrum

ROM – Routine Outcome Monitoring

ROPI – Recovery Oriented Practices Index

ROS – Regionale Ondersteuningsstructuren

RPCP – Regionaal Patiënten en Consumenten Platform

RTA – Regionaal Transitie Arrangement

RvB – Raad van Bestuur

RVE – Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

RVT – Raad van Toezicht

RVZ – Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg

RZA – Rechtspraak ziekenfondswet en AWBZ

S

SAS – Stemmings- angst- en somatoforme stoornissen (verouderd)

SAS P – SAS & persoonlijkheids stoornissen (verouderd)

SCA – Sustainable Competitive Advantage

SCEPTRE – Study of Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment

SCU – Special Care Unit

SDM – Shared Decision Making

SFT – Schema Focused Therapy

SLKF – Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ

SMART – Specifiek Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijd

SMI – Severe Mental Illness

SNRI – Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitor

SOLK – Somatisch Overklaarbare Lichamelijke Aandoeningen (± somatoform)

SOM – Somatische Ondersteunings Module

SOR – Stoel op Recept

SCEPTRE-project – Study on Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment

SPITS – Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Service

SPV – Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

SRH – Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

SROI – Social Return On Investment

SSN – Schizofrenie Stichting Nederland

SSRI – Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor

STDP – Short Term Dynamic Psychotherapy

SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Threads (Sterkte, Zwakte, Kansen, Bedreigingen)

SWT – Sociaal Wijk Team

T

TA – Transactionele Analyse

TAB – Team Aanvullende Behandeling

TAB – Team Ambulante Behandeling

TAPP – Traject arbeidsplaatsen psychiatrie

TAT – Thematische Apperceptie Test

TAU – Treatment as Usual

TBS – Terbeschikkingstelling

TCA – Tricyclische Antidepressiva

TDM – Therapeutic Drug Monitoring

TFT – Transference focused Therapy

TIP – Telefonisch Informatiepunt Psychiatrie

TM – Teammanager / teammanagement

TOR – Telefoon op recept

TP – Teampsychiater

TS – Terugdringen separaties

TTP – Trusted Third Party

U

UWV – Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen

UZI – Unieke Zorgverlener Identificatie

V

V&V – Verpleging en Verzorging

VAAM – Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerste Lijn

VBI – Vrijheidsbeperkende Interventie

VBO – Vervolg Behandeling Ouderen

VIM – Veiligheid Incidenten Melding

VIP-team – Vroege Interventie Psychose (voorheen KEP)

VIR – Verwijsindex Risicojongeren

VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten

VWS – (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZO – Verblijf Zonder Overnachting

W

Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAN – Weekend, Avond, Nacht

WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheid

WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

WCZ – Wet Cliëntenrechten in de Zorg (= wet in de maak)

Wego – We-ego, gezamenlijk ego van collectivistische culturen

Wet BIG – Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

WKCZ – Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

WLZ – Wet Langdurige Zorg

WMCZ – Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

WME – Werken met eigen ervaring

WMG – Wet marktordening gezondheidszorg

WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO – Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen

WOG – Wet op de geneesmiddelenvoorziening

WOP – Wetenschappelijke Onderzoek en Productinnovatie

WPA – World Psychiatric Association

WPR – Wet persoonsregistraties

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

WTG – Wet tarieven gezondheidszorg

WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen

WVGGZ – Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg [Voorheen BOPZ]

Z

Z&N – Zorgvisie en Normering = commissie van GGZ Nederland

ZA – Zorgadministratie

ZAG – Zorg Afstemmings Gesprekken

ZBC – Zelfstandig Behandel Centrum

ZFW – Ziekenfondswet

ZHN – Zuid Holland Noord

ZIN – Zorg in natura

ZiNl – Borginstituut Nederland

ZIS – Ziekenhuis informatiesysteem

ZO – Zorg Overleg

ZOG MH – Zorgvragers Overleg Midden Holland

ZON – Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland

ZRA – Ziektekostenregeling voor Asielzoekers en bijzondere categorieën vreemdelingen

ZVW – Zorg Verzekering Wet

ZW – Ziektewet

ZWOP – Zelfstandig wonen project

ZZP – Zorg Zwaarte Pakket (of Zelfstandige Zonder Personeel)

109 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page